Thursday, April 14, 2016

Shrine at Takayama

Michael Philip Atkins Japan